Naturalizm Nedir? Naturalist Felsefe – Evren Yüzleşmesi..

Naturalist felsefe ile ilgilenen meraklı ve araştırmacı  kişiler için bu yazımızda birçok faydalı başlık bulabileceksiniz.  Özellikle  Naturalizm ‘in iç yüzü nedir? Sorusuna cevap vermeye çalışacağız.  Naturalist felsefenin putperestlikle şaşırtıcı  benzerliğine inanamayacaksınız.  Naturalizm akımının cevap vermediği bir çok soruyu bu yazımızda bulacaksınız. Mucize olan evrenin  sahibini bulmak için sebeplerin birer vasıta olduğunu yazımızda kolayca anlayabilirsiniz. iyi okumalar..

Naturalizm Nedir? Naturalist Felsefe Akımının İç Yüzü.

Burada bahsedilecek Naturalizm akımı izahı materyalist felsefe tarafından savunulan fikir akımıdır. Türkçesi doğalcılık olan Natüralizm  tabiatı tek gerçeklik kabul eden, madde ötesi hiçbir gerçekliğin bulunmadığını savunan ve her alandaki olay ve olguların tabiat ile açıklanabileceğini iddia eden fikir akımıdır . Naturalizm‘in iç yüzünü bu yazımızda ortaya koymaya çalışacağız

Natüralist  olan kişiler ya da materyalist felsefe kainattaki olayların yalnız maddesel olduğunu savunur. Evrendeki olayların herhangi bir manayı ifade etmediğini ve bu olayları doğa kanunları ve sebepler tarafından gerçekleştirildiğini öne sürer. Misal olarak bir taşı elimizden bıraktığımızda yere düşmesi fiilini yapan yer çekimi kanunudur veya bir canlının embriyonik gelişimi sırasında gerçekleşen olayları yöneten ve işleten DNA veya ilgili doku, organdır… Bu felsefe akımı günümüz modern biliminin de temel kabullerinden olup bilim felsefesinde önemli bir yer tutar. Ve ne yazık ki bilimin ancak Natüralist bir bakış açısıyla sürdürülebileceği de defaatle ifade edilmiştir.

Naturalizm nedir naturalist felsefe

Natüralizm kanıt gösterebilir mi?

Peki Natüralizm  iddia ettiği şeylerde aklî ve mantıkî delillere mi dayanıyor ? Yoksa sadece şahsi ve hayalî zanları mı temel alıyor? Bu sorunun cevabını bulmak için akıl ve mantık mizanlarını kullanarak Natüralizmin açıkladığını iddia ettiği kainatta cereyan eden olaylar ile açıklamakta kullandığı tabiatın yani kainatın bizzat kendisine bakacağız. Evet herkeste algıladığı olayları anlamlandırmaya yönelik bir iştiyak mevcuttur. Bunun neticesinde ise hayata, insana ve kainata çeşitli yorumlar getirilmiş, farklı bakış açıları ortaya koyulmuştur. Bunlar arkalarında delil bulundurmaz ise hiçbir kıymete sahip değillerdir. Natüralizm temel olarak tek gerçekliğin tabiat yani madde olduğunu iddia ederken reddi mümkün olmayan aklî herhangi bir delil sunamamıştır. Maalesef Naturalizm merkezine yerleştirdiği iddiayı henüz temellendirmediği halde bu delilsiz görüşü esas kabul ederek Natüralizmin diğer iddialarını sıralamıştır.

Naturalizm Nedir? ( Naturalist felsefe )   merak edenlere bir soru: Kanunlar mı Hapse Atar, Hakim mi?

Naturalizm vuku bulan bir iş varsa fâil kuvvetin maddesel olması gerekir der. Öyle ise Naturalist felsefe kainattaki tüm kuvvet ve ilim gerektiren işleri, tabiat kanunları yapar derken bu yasaların maddesel olduğunu da söylemiş olur. Yani bir yaratıcıyı asla kabul etmez. Evvela kanun dediğimiz kavramın bizim zihnimizden çıkan bir düşünce olduğunu bilmeliyiz. Yasaların varlıkları ilmîdir yani bizim zihnimizde vardır; müşahhas, somut bir vücudu bulunmaz. Kuvvet ve kudret sahibi olmadığından işi yapan yasa değildir.

Mesela bir askerî birliği uzaktan seyretsek görürüz ki hepsi aynı kıyafeti giymiş aynı hareketi yapıyorlar. Burada bir kanun olduğunu ve bütün askerlerin bu kanunu idrak edip ona uymayı tercih edip öyle hareket ettiklerini anlarız. Burada bu hareketleri yaptıran kuvvet kaynağının kanunlar olduğunu söylemek ise tamamen akıldan uzaktır. Askerleri nizam altına alan yasalar değil, komutanın varlığıdır.

Naturalizm nedir?  Tabiat kanunlarına uluhiyet(ilahlık) veren, tabiat kanunlarını koyanı asla düşünmeye fırsat tanımayan materyalist felsefe tarafından bir  dayatmadır.

Naturalizm nedir naturalist felsefe

Naruralist felsefe diyor ki: “Kanun var, ama koyan asla yoktur.”

Kanunların arkasında o kanunu koyan, kanunlarla iş yapan, kanunlarla ceza veren bir hakim  mutlaka vardır. Tek başına milyonlarca kanun olsa hakim bulunmazsa o kanunların hiçbiri iş göremez. Çünkü Kanun suçluyu tanımaz, bilmez. Cezanın ne kadar olacağını idrak edemez. Kanunun kendisinde ilim, irade, kudret olmaz. Ama Hakim’de ilim, irade, kudret mevcuttur.

İşte kainatta sürekli tekrar eden bazı olaylar görüyoruz ardından bakıyoruz ki bu tekerrür eden olayların rastgele değil belli bir formül, yöntem ile vaki olduğunu görüyoruz ki buna da düzen diyoruz. Bulduğumuz o formüle bir isim verip teori ya da yasa olarak ortaya koyuyoruz. Kendi isim verdiğimiz yasaya bu olayı yapan budur diyoruz ki aklen imkansız bir döngüdür.

Naturalizm Nedir?  Kainatta cereyan eden fiilleri görmüş incelemiş, Failini(Allah’ı) inkara  yeltenmiş inatçı, maddeci bir felsefe akımdır.

Naturalizmin İç Yüzü Nedir?  Naturalist Felsefe Tabiat Kanunlarına İlahlık veriyor.

Bizim zihnimizde sadece ilmî bir varlığı bulunan yasanın kendisinin kuvvet uygulaması mümkün değildir. Bu kuvveti de düzenli yani belli kurallar dairesinde kalarak her yere emrini geçirerek uygulaması hem nihayetsiz bir kuvvet hem de kainatı kapsayan bir ilmi bulunması gerekir. Böyle bir kuvvet ve ilim ise kainat içindeki herhangi bir şeyde zatî olarak bulunamaz . Aynı zamanda bu kanuna uyan atomlar ise kendilerinde ilim, irade bulunmalı ki hepsi aynı kanuna uymalı ve bu örüntüyü oluşturmalı. Bu ise tüm atomları bir İlah kabul etmektir. Bir tek ilahı kabul etmeyip atomlar adedince ilahları kabul etmek ne derece mantıklıdır Naturalizm ve Naturalist felsefe den soruyoruz.

Naturalizm Nedir ?  Kainattaki bir tek Allah’ın varlığını inkar edip bütün atomların ilah olması fikriyle karşı karşıya kalmış akıl dışı bir felsefe akımıdır. 

Naturalizm Nedir ? Naturalist felsefe sebep sonuç ilişkisinden ders çıkarabilmiş midir ?

Sebep, bir olayın zamansal gerçekleşme sıralamasında sonuç ile bağlantılı olan ve kendinden önce gelen varlıktır. Bağlantısı ise sonucun taşıdığı vasıflara, özelliklere göre değişir.  Mesela; insanlar Mona Lisa tablosuna bakıp oradaki incelikleri görerek Da Vinci dâhi bir insan olmalı ki böyle eserler ortaya koyabilsin diyebilir.

Kainattaki her olayın da bir zâhiren bir sebebi bulunuyor.  Bu sebebin o işi yapıp yapmadığını söylemek için ortaya konulan fiil ve eserin özelliklerinin sebep varlıkta bulunması bir zorunluluktur . Kainata baktığımızda ise sebepler ve sonuçlar arasında müthiş bir uçurum bulunduğunu görüyoruz. Misal olarak insan bedeni dışarıda stres oluşturacak, tehlike içeren bir durumlar karşılaştığı zaman adrenalin ve nöradrenalin hormonlarının salgılandığını görüyoruz. Bunlar İskelet kaslarına ait atardamarlarda genişleme, düz kas ve sindirim sistemine ait atardamarlarda daralma meydana getirir, metabolizmayı hızlandırır, solunumu hızlandırır, göz bebeklerini büyütür…

İşte Naturalizm felsefe akımı sadece bu misali anlasa kainatın yaratılmasını Allah’tan başka bir şeye vermesi mümkün değildir. İşte bazen insanın inadı insanı o kadar körleştirir ki  gibi en basit görünen  şeyi göremez.

Naturalizm Nedir ? Sebepten başka bir şeyi konuşmaya cesareti olmayan sebebin zahiri olduğunu idrak edemeyen korkak bir felsefe akımıdır.

Naturalizm Nedir ? Naturalist felsefe perdenin ne işe yaradığını anlayabilmiş midir?

Vücudumuzda bulunan hormonlar tam da acil durum anında vücudun ihtiyacı olan gereksinimleri karşılayacak tepkiyi veriyor. İşte burada sebep sonuç ilişkisine baktığımızda sonuç muazzam sebep ise hipotalamus veya böbrek üstü bezleri diyelim hiç fark etmez, bu varlıklarda böylesine bir tepkiyi verebilecek bir ilim bulunmuyor.

Bu tepkiyi verebilmek için dış ortamdaki tehlikeyi bilmesi gerekir. Ardından buna nasıl bir karşılıkla kendimizi koruruz bunu da bilmek gibi pek çok derin bilgiye sahip olması gerek lakin hiçbir sebepte bunları göremiyoruz.

Allah basit şeylerden mükemmel varlıkları vücuda getirerek kendini tanıttırmak istiyor. Bütün yaratılışın espirisi budur. Naturalist felsefe bunu ne zaman anlayacak acaba?

Naturalizm Nedir? Perdeyi kabul edip(sebepler) perdenin güneş için yapıldığını kabul etmeyen hakikat güneşine karşı kör bir felsefi bir  akımdır. 

Naturalist Felsefe ile Putperestlik arasındaki şaşırtıcı benzerlik makalesi için tıklayınız. Naturalizm nedir naturalist felsefe

Naturalizm Nedir?  Mutlaka  anlatılmalı.. Sebepler basittir, yaratılanlar mükemmeldir. Naturalist felsefe  bu ilişkiyi anlamamıştır.

Nasıl ki bebeğin kocaman bir arabayı kaldırdığını görsek bunun fiziken imkansız olduğunu ve bu gücün bebekte bulunmadığından mutlaka arkasında bir iş olduğuna hükmederiz. Aynen öyle de kainattaki tüm sebep sonuç ilişkisi içeren Tabiat olaylarında görüyoruz ki sebepler sonucu yapmaya muktedir değiller. Güçleri yetmiyor. Öyleyse şu anda gerçekleşen vücudumuzdaki olayları sebep olarak kendinden önceki varlık (DNA gibi) ile açıklamak aklen imkansız olduğuna aklı olan herkes hükmeder. Elhasıl; sebepler basittir, yaratılanlar mükemmeldir. Ağaç basit bir sebeb, portakal mükemmel bir netice ve meyve. O halde sebebin arkasında bulunan, sebeplere ihtiyaca olmayan, bütün isimleri mükemmel olan bir Allah vardır.

Naturalizm Nedir ? Naturalist felsefe  varlık diye bir şey  yoktur dese inanan belki olurdu (sofestailer gibi), Varlık var ama yaratıcısı yok deyince mesleklerini iflas ettirmiş bir akım olmuştur.

Naturalizm Nedir ?  İç yüzünü Görmek İsteyenler!  Naturalist Felsefe Kainattaki Mucizelerin Arkasındaki Zatı Görmezden Geliyor..

Öncelikle mucize mefhumu neyi ifade ediyor buna bakalım. Mucize lûgatta âciz bırakan anlamına geliyor. Biz günlük hayatta mucize kelimesini sürekli peygamberler ile birlikte işitiyoruz. Mucizenin peygamberlere verilmesinin hikmeti, Onların kendilerinden değil arkalarında bulunan Müdebbir’in namına iş yaptıklarını kanıtlamak içindir. Böyle bir harika meydana geldiğinde insanlar bakıyor ki olayda fâil olarak görünen bir insan var ve onun elinden çıkmış gibi görünen iş insan kuvvetiyle yapılamayacak bir olay ki MUCİZE (âciz bırakan) ismi verilmiş. Burada peygamber bu harikayı yapmaktan âciz olduğunu gören insanlar demek ki bu kişinin ardında birisi var olduğunu anlıyor ve onun makbul bir görevli olduğunu idrak ediyor. Naturalist felsefe akımı burada da iflas etmiştir.

Ey Naturalizm akımı! İnsan bir mucizeye görünce inanmayabilir. İki olunca da inkar edebilir. Beş on mucize görse hadi yine inkar etmek olur diyelim. Bütün kainattaki her varlık mucizedir. Trilyonlarca mucizeyi görüp inkar etmek insanı insanlıktan çıkarır. O halde Naturalist felsefe akımından  vazgeçmenin zamanı gelmedi mi?

Görülüyor ki yaratılan her şey mucizedir.

Kainattaki tüm varlıkların bir Âmir-i Mutlak’ın memurları olduğunu ispat etmek ancak mucizeler ile olur. Sebeplerin iş yapmadığını anlattığımız başlıkta aslında buradan yola çıkarak ispat yapmıştık. Mesela en basitinden insanın gözünün şu anda bulunduğu yerde bulunması Mucizedir.  Çünkü bunu yapan gibi görünen sebep olan DNA’nın ilim, irade, kudret gibi bu işi gerçekleştirmek için gerekli olan vasıfları bulunmuyor öyle ise Mucize(âciz bırakan) denir. Ve bu işleri kendi kendine( Naturalizm Felsefe akımı) değil başkasının ilmine, kudretine dayanarak yaptığını yani O’nun memuru olduğunu gösterir. Her şeyi bu misale kıyas edebiliriz, tabiatta ilim, irade, kudret gerektiren her iş aslında perde arkasında bulunan bir ilim, irade, kudret sahibini gösteriyor; elhasıl Her Şey Mucizedir.

Naturalizm Nedir ? Kainattaki  milyarlarca mucizeleri(elma, üzüm, arı, insan) görüp bir kere mu’cizekar bir yaratıcıyı göremeyen kör bir felsefe  akımıdır.

Naturalist felsefenin İç Yüzü Nedir? diye Risale-i Nur’a baktık. Tabiat Risalesi Parça Parça Etti. Ayet’ül Kübra toprağa gömdü..

Materyalist felsefinin inkarcı fikirlerinden olan  Naturalizm hastalığından kurtulmak için okunacak kitap tavsiyesi 23.Lema’daki(Tabiat Risalesi) mükemmel misaller ve izahlardır. Şüpheleri izale eder. Bunu derken “Naturalizm fikri bir hastalık mı?” diye aklınıza gelebilir. Evet insanın bazen midesi ağrır, içtiği suyu bile hazmedemez. Bazen ayağı  kırılır yerinden kalkamaz. Bazen de aklı hasta olur en basit ve en çok görünen şeyi idrak edemez. Yani Naturalist felsefe sözlerine inanırda (herşeyi maddenin,tabiatın yaptığını savunur) Allah’ı kabul etmez. İşte hastalık diye buna denir. Ayet’ül Kübra Eserinde de şöyle bir vecize ile vurgu yapılmıştır.

“Her şeyi gösteren kendini her şeyden ziyade gösterir.” Ayet’ül Kübra

Güneş eşyaları görmemize vesile oluyorsa her eşya  aslında  güneşi gösteriyor, bildiriyor, tanıttırıyor, sevdiriyor demektir. Naturalist felsefe kusura bakmasın.

Bir yalanın büyüklüğü kaç kişi tarafından yalanlandığı ile ilgilidir. Naturalizm fikrini kainatın bütün unsurları, atomları, sinekleri, yıldızları lisan-ı halleriyle yalanlıyor. Naturalist felsefeye diyorlar ki: “-Biz birtek elden çıkmışız. birtek İlahın vazifedar memurlarıyız.”

Naturalizm Nedir ? Dünya’nın en büyük yalanını söylemeye cesaret eden felsefe akımıdır.

Naturalizm felsefe akımına bir şekilde kapılmış, kendine Naturalist diyen,  hislerine yenik düşüp böyle bir fikri savunmuş arkadaşlar! Tövbe kapısı açıktır. Allah iman edip tövbe edenlerin geçmiş günahlarını bağışlayacağını defaatle söylüyor. Biz sizin fikirlerinizi eleştiriyoruz. Gelin iman edin birlikte kardeş olalım. “Mü’minler ancak kardeştirler” (Hucurat Suresi 10. Ayet) İman etmek yolu kolaydır. Küfür, inkar yolu zahmetlidir. Gelin birlikte bütün Dünya’da Allah’ın davasına hizmet edelim..

Ne dersiniz?

Kafası karışık olan arkadaşlarımıza bu adresten özel destek de verebiliriz. fikirhayatasorun@gmail.com   

Baki Hakkın birliğine emanet olunuz..

                                                                                                                                                      Yazar: Süheyl

Daha iyi seviyede içerik oluşturabilmemiz için yorumlarınıza ihtiyacımız var. Lütfen  aşağıda yorum yapmayı unutmayınız.. Makalenin üzerindeki yıldızlarla oylama yapabilirsiniz.

Deist, Ateist, Agnostik Kişilere Nasıl Muhatab Olmak Gerekir. Tıklayınız

Deizm  Nedir?  Tıklayınız.

Naturalizm  hakkındaki yazımızda Risale-i Nur Külliyatından istifade edilmiştir. İlk Risale okumaya başladığınız gün bugün neden olmasın?

Yanıtla