Allah’ın Sıfatları Sonsuz Mudur ? Matematik Ve Sonsuzluk , Sonsuz nedir ?

Allah’ın Sıfatları Sonsuz Mudur ? Nasıl Anlaşılır ? Matematik Ve Sonsuzluk, Sonsuz Nedir ? Sonsuzu İspat Edebilir Miyiz ?

Sonsuzluğu anlamak elbette pek mümkün görünmüyor ancak sonsuzun varlığını bilmek ve ispat etmek mümkündür.Sonsuzluk eksilme – artışın dolayısıyla mertebelerin olmadığı bir mefhumdur. Sonsuzluk karşısında bir ile bin eşittir, En küçük ile en büyük farksızdır.

Durum bu kadar karmaşık iken Allah’ın sıfatlarının sonsuzluğunu nasıl bilebilir ve ispat edebiliriz ?

Allah’ın sıfatlarının sonsuz olduğu birçok yol , pek çok delil ile bilinip ispat edilebilir.Biz bunlardan üçünü zikredeceğiz.

Zaman yok ise sonsuzluk vardır !!!

Birinci Delil -> Bir şeyi yapan , yaptığından öncedir yani yaptığı yok iken kendisi vardır ; ona bağımlı değildir . Zaman kainatın varlığı ile var olduğuna göre Allah zamandan önce yani münezzehtir zamanla kayıt altında değildir. Artma ve eksilme dediğimiz olgular ise zamanla olan olaylardır . Zaman yoksa artma ve eksilme de olamaz çünkü şu anda bu kadar güçlü diğer anda şu kadar güçlü demek için zamansal bir çizgi üzerinde olması lazım. Başta ispat ettiğimiz gibi Allah zamandan öncedir münezzehtir .dolayısıyla onun sıfatlarında artma ve eksilme olamaz . Artma ve eksilmenin görülmemesine ise sonsuzluk denir , sonsuz olmayan bir şey mutlaka azalır ya da artabilir kabiliyettedir .

Mertebe yoksa zâtîdir , zâtî ise sonsuzdur

İkinci Delil -> Bir şeyde mertebe bulunması zıddının ona dahil olmasıyla olur . Mesela aydınlığın dereceleri içerdiği karanlıkla alakalıdır veya sıcak ve soğuğun mertebeleri zıtlarının duhulüyle mümkündür . Bir ışıkta yokluk olan karanlık bulunmasa ona sonsuz demek gerekir çünkü mertebeleri bulunmaz . Mertebe yoksa sonu yoktur sınır koyulamaz buna sonsuz denir . Peki bir şeye zıttı nasıl dahil olmaz ? Karanlıksız salt ışık mümkün mü ? Bu ışık kaynağındaki sıfatların zatî olmasıyla alakalıdır . Eğer varlıkta bulunan sıfat başka bir yerden alınmamış bizzat kendi özelliği ise ona zâtî denir ve zıttı dahil olamaz . Kainatta her şey sonradan var olduğu için mutlak olarak zâtî özellik bulunduramaz ama bazıları zâtî olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamak için örnek verilebilir . Mesela ateşte kısmî olarak zatî özellikler bulunur . Yakma kabiliyeti özünde vardır . Bundan dolayı su gibi maddelerdeki ferahlatma , söndürme ona dahil olmaz . Ve ateşe ateş ekleseniz de ateşin yakması değişmez (maddî artışlar göz ardı edilir çünkü özellik hakiki manada zatî değil ) . Allah zamandan münezzehtir yani zamanla mukayyet değildir . Bu ise zamanla kayıtlı olanlardaki özelliklerin O’nda bulunmasını reddeder . Başlangıç ve Son kavramları zamana hastır . Allah ise zamandan öncedir . O’nun için  bir başlangıçtan ve sondan bahsedilemez . Yani Ezelî ve Ebedî’dir . Başlagıcı olmaması ise kendindeki sıfatların sonradan olmadığını gösterir . Bilakis sıfatları zâtîdir . Zâtî olana ise zıddı dahil olamaz . Bir şey bizzat gücün kendisine sahipse onda acizlik olamaz . Zıddı yoksa sıfatlarında mertebeler de bulunmaz . Mertebenin olmadığı yerde son yoktur yani sonsuzdur .

O’nun için atom ile galaksi farksızdır !!!

Üçüncü Delil -> Başta dediğimiz gibi sonsuz için BİR ile BiN farksızdır . Öyle ise kâinata bakalım gerçekten bir ile bin farksız mı ? Evet gerçekten öyledir . Mesela bir insan 20 kilogram kaldırır ancak 2000 kilogram kaldıramaz . Çünkü sınırlarını aşmıştır . İnsanın işlerinden ; gücünün , bilgisinin vb. Sıfatlarının son noktasını görebiliriz . Kainatta ise aynı anda en küçük zerreden tut baş döndüren galaksilere kadar her şey mükemmel bir şekilde idare edilmektedir . Bir iş diğer işe engel olmamaktadır .Aynı anda sayısız iş yapılmaktadır . Hatta normalde işin zorluğu arttıkça geçen zaman ve işçilik artar . Ancak kainattaki eserlerde durum tam tersidir . Canlılar gibi kainatın en kompleks varlıkları çok kısa bir zamanda yaratılıyor. Hiç yorulma eseri olmadan yaratılıyor . Aynı anda milyonlarcası var ediliyor . Gözümüz önünde sınırlı sıfatlardaki eksilme , bitme gibi özelliklerin zıddına olarak kainatın en zor işi en kısa zamanda var oluyor . Aklı olan herkese bu sonsuz sıfatları bir derece bilme fırsatı sunuluyor …

Şimdi bu üç delili birlikte değerlendirelim . Apaçık , hiç şüphe olmaksızın , tam bir itminan ile Allah’ın sıfatlarının sonsuzluğunu gözümüzle görmüş gibi aklımızla buluruz . İşte en derin içinden çıkılmaz gibi görünen meseleler dahi Kur’an’ın Nuru ile aydınlanıyor , bütün evham ve vesveseleri tard ediyor .

Risale-i Nur Külliyatından Meselemizi Aydınlatan Bir Bölüm .

( Hem hangi kanunla zerreyi, mevlevî gibi tahrik ederse; aynı kanunla Küre-i Arz’ı meczup ve sema’a kalkan mevlevî gibi döndürüyor.  Ve o kanun ile âlemleri böyle çeviriyor . Ve manzume-i şemsiyeyi gezdiriyor. Hem hangi kanunla senin bedenindeki hüceyratın zerrelerini tazelendiriyor . Tamir ve tahlil ediyorsa, aynı kanunla senin bağını her sene tecdid eder . Her mevsimde çok defa tazelendirir.  Aynı kanunla, zemin yüzünü her bahar mevsiminde tecdit eder, taze bir peçe üstüne çeker. Bunlar gibi çok kavanin-i rububiyet vardır ki, zerreden tâ mecmu’-u âleme kadar cereyan ediyor.
İşte faaliyet-i rububiyetin içindeki şu kanunların azametine bak ve genişliğine dikkat et ve içindeki sırr-ı vahdeti gör; herbir kanun bir bürhan-ı vahdet olduğunu bil. Evet şu çok kesretli ve çok azametli kanunlar, her biri ilim ve iradenin cilvesi olmakla beraber; hem vâhid, hem muhit olduğu için; Sâni’in vahdaniyetini ve ilim ve iradesini gayet kat’î bir surette ispat ederler.  Mektubat – 291 )

 “Sizin elinizdekiler tükenir, ama Allah’ın elinde olanlar bakidir.” (Nahl, 16/96)

İlah nedir adlı makaleye ulaşmak için tıklayınız .

Natüralizm hakkındaki makaleye ulaşmak için tıklayınız .

Deizm hakkındaki makaleye ulaşmak için tıklayınız .

Yanıtla