Ateizm’de Tanrı, Bilim, Kötülük, Yokluk Problemleri

Ateizm temelde evrendeki  olayları açıklamakta bilimin yeterli olduğunu ve her şeyin doğal sebepler(Natüralizm) ile açıklanabileceğini savunur . Dolayısıyla Tanrı’nın varlığını da reddeder . Peki hakikat böyle midir ? Bunun cevabını bize evren verecek.

Neden Ateistler Tanrı’nın Yokluğunu  İspat Etmeye Çalışamazlar ?

Evvela Ateizm felsefi düşüncesinin elinde Tanrı‘nın yokluğunu ispat edebilecek evrende herhangi bir argüman yoktur . Genelde kullanılan iddia kötülüklerin varlığı ile ilgilidir , bu konuyu diğer makalemizde açık bir şekilde değerlendirdik buraya  tıklayarak ulaşabilirsiniz . Evrim konusu da aynı şekilde olmak üzere bu iddialar Tanrı’nın varlığı veya yokluğu ile alakalı değil tercihleri ile bağlantılıdır . Ateizm inancını benimseyenlerin çoğu üstünkörü bir araştırma sonucu din içerisinde hata bulunduğunu veya dine inananlardan gördüğü hatalı davranışlardan dolayı Tanrı inancını reddettiğini söylüyor . Tanrı ’nın yokluğunu ispat etmek için evrendeki  her atomun, her canlının  yaratıcı bir güç tarafından meydana gelmediğini isbat etmek gerekir. Aksi takdirde Allah ’ın yokluğu ispat edilemez . Bunlarla birlikte Allah insan zihninin oluşturduğu bir uydurma mevhume değil evrendeki  olayların gerçekleşmesi için varlığı zorunlu olana(vacib-ül vücud) verilen makamdır .

Ateist düşünce için yokluk – varlık sorularına  mantık bilimi izahı nasıl olur?ateizm tanrı yoklukateizm tanrı yoklukateizm

“Hususî olmayan ve has bir yere bakmayan bir nefy(inkar) isbat edilmez” meşhur bir düsturdur.

Meselâ bir şeyi dünyada var diye ben isbat etsem, sen de “Dünyada yok” desen; benim bir işaretimle kolayca isbat edilebilen o şeyin sen nefyini yani ademini isbat etmek için, bütün dünyayı aramak ve taramak ve göstermek, belki geçmiş zamanların her tarafını dahi görmek lâzım geliyor.

Sonra “Yoktur, vuku bulmamıştır” diyebilirsin.” Ayet’ül Kübra

İşte Allah’ı bilmek, tanımak için bütün kainatta bir delil yeterli olurken (ki varlıklar adedince deliller var) Allah’ın olmadığını isbat etmek için (yokluk isbatı) hiçbir şeyin Allah tarafından yaratılmadığını isbat etmek gerekir.Bu ise bir safsatadır. Sizce ateizm felsefe akımı Tanrı‘nın olmadığını bilim ile isbat ettiği için mi insanlar ateist oluyorlar?  Böyle mükemmel bir kainatın elbette böyle mükemmel bir ustası olması sizce de zaruri değil mi?

İnançlar şu anki maddesel  bilimin konusu değildir. Bilimle Ateizm sonucuna varılamaz.

Ateizm herhangi biri Tanrı’nın varlığını veya yokluğunu bilimsel olarak ispat girişiminde bulunamaz . Çünkü bilim madde inceleyen ve maddedeki döngüleri araştıran temelinde deney ve gözlem bulunan bir yöntemdir . Yani birisi size gül verse bilim bu gülün özelliklerini inceler , gülü verenin size ne demek istediği bilimin konusu değildir , öznel ve soyuttur . Yani kainattaki mana da bilimin konusu değildir , bilimsel olarak bu konuda lehte veya aleyhte yargı ortaya konulamaz . Madem en temel ön kabullerinden bilimin bu konuda konuşmaya hakkı yok o zaman söyledikleri sözler bilimsel gerçekler değil felsefi görüşlerdir , nesnel değil özneldir , somut değil soyuttur . O halde Ateizm bilimsel olarak ortaya konulmuş bir düşünce değildir … “Bir fennin veya bir san’atın medar-ı münakaşa olmuş bir mes’elesinde, o fennin ve o san’atın haricindeki adamlar ne kadar büyük ve âlim ve san’atkâr da olsalar, sözleri onda geçmez, hükümleri hüccet olmaz; o fennin icma-ı ulemasına dâhil sayılmazlar.

Meselâ; büyük bir mühendisin, bir hastalığın keşfinde ve tedavisinde bir küçük tabib kadar hükmü geçmez.

Ve bilhâssa maddiyatta çok tevaggul eden ve gittikçe maneviyattan tebâud eden ve nura karşı gabileşen ve kabalaşan ve aklı gözüne inen en büyük bir feylesofun münkirane sözü, maneviyatta nazara alınmaz ve kıymetsizdir.” Şualar – 102

Ateizm düşüncesini seçenlerin elbette akıl ve mantık ile bu sonuca varmadığı ortada . Delili olmayan bir iddiaya kesinliği su götürmez bir gerçekmiş gibi yapışmaları gerçekten hayret verici .

Peki kainattaki olaylar bize ne anlatıyor ? Elbette bu işleri kendilerinin yapmadığını anlatıyor ve bu işleri yaptıran bir varlığın (ilah) olduğunu , kendilerinin de onun memurları olduklarını ilan ediyorlar.

Veciz bir ifade ile şöyle izah edelim. “Kainatın inkarı mümkün olsa bile Sani’in inkarı mümkün değildir.” Mesnevi-i Nuriye

Bilim kainattaki boşlukları mı doldurur ?

Hayır bilim sadece kainatı inceler ve olan olayların sıralamasını ortaya koyar bunu yaparken tümevarımlar yapar . Aslında bilimin buluşlarıyla yeni keşifleri ile insan zihnindeki boşluk ve anlam arayışı artar .

Kanunlar iş yapar mı ? Ateist olmak  evren kanunlarını İlah kabul etmek demektir.

Natüralizm vuku bulan bir iş varsa fâil kuvvetin maddesel olması gerekir der . Öyle ise Natüralizm kainattaki tüm kuvvet ve ilim gerektiren işleri , tabiat kanunları yapar derken bu yasaların maddesel olduğunu da söylemiş olur .  Evvela kanun dediğimiz kavramın bizim zihnimizden neş’et eden bir mefhum olduğunu bilmeliyiz . Yasaların varlıkları ilmîdir yani bizim zihnimizde vardır ;  müşahhas, somut bir vücudu bulunmaz . Kuvvet ve kudret sahibi olmadığından işi yapan yasa değildir .

Dünyada hiçbir mekanizma ateizm fikri ile yönetilemez..

Mesela bir askerî birliği uzaktan seyretsek görürüz ki hepsi aynı kıyafeti giymiş aynı hareketi yapıyorlar . Burada bir kanun olduğunu ve bütün askerlerin bu kanunu idrak edip ona uymayı tercih edip öyle hareket ettiklerini anlarız . Burada bu hareketleri yaptıran kuvvet kaynağının yasalar olduğunu söylemek ise tamamen akıldan uzaktır .

İşte kainatta sürekli tekrar eden bazı olaylar görüyoruz ardından bakıyoruz ki bu tekerrür eden olayların rastgele değil belli bir formül ,  yöntem ile vaki olduğunu görüyoruz ki buna da düzen diyoruz . Bulduğumuz o formüle bir isim verip teori ya da yasa olarak ortaya koyuyoruz ve kendi isim verdiğimiz yasaya bu olayı yapan budur diyoruz ki aklen imkansız bir döngüdür . Sadece bizim zihnimizde ilmî bir varlığı bulunan bu yasanın kuvvet uygulaması ve bu kuvveti de düzenli yani belli kurallar dairesinde kalarak her yere emrini geçirerek uygulaması hem nihayetsiz bir kuvvet hem de kainatı kapsayan bir ilmi bulunması gerekir . Böyle bir kuvvet ve ilim ise kainat içindeki herhangi bir şeyde zatî olarak bulunamaz . Aynı zamanda bu kanuna uyan atomlar ise kendilerinde ilim, irade bulunmalı ki hepsi aynı kanuna uymalı ve bu örüntüyü oluşturmalı . Bu ise tüm atomları bir İlah kabul etmektir .

Ateizm’e göre maddi sebepler sonuçların tek nedenidir.

Sebepler sonuçların mutlak faili değildir . Çünkü fail muktedir olmalıdır yani işi yapanın o işi yapmaya gücü yetmelidir . Mesela bir çocuk tek eliyle tonlarca ağırlıkta kamyonu kaldırsa elbette aklı olan hiç kimse bu işi çocuğun yaptığını söylemeyecektir . Aynen öyle de kainattaki hangi olaya bakacak olursak olalım , sebep ve sonuçlar arasında müthiş bir uçurum görüyoruz yani işi yapıyormuş gibi görünenler ile ortaya çıkan eserin hiç alakası bulunmuyor .

Mesela DNA bir sebeptir onunla ortaya çıkanlar ise sonuç . Zigottan Vücudumuzun şuandaki haline gelmesi nasıl olmuştur diye sorduğumuzda natüralist buna DNA’nın verdiği emirlere göre hücreler bölünmüş, farklılaşmış seni oluşturmuş ve oluşturmaya devam ediyor diyecektir . Yani bu harika işi yapanın DNA olduğunu iddia edecektir (bunlar bilimin konusu değildir) oysa en başta verdiğimiz misalde nasıl çocuğun elinde yapılıyormuş gibi görünen işin kesinlikle çocuk tarafından yapılamayacağına hükmettik burada da aynı şekilde bu işlerin herhangi bir seviyede ilmi iradesi ve kudreti bulunmayan DNA tarafından yapılamayacağını söylemek gerekir . Madem sebep olarak görülen DNA’nın bu işi yapamayacağı aşikardır , mutlaka hakiki bir sebebin(tanrı ismi verilmiş) bulunduğuna hükmederiz .

Başka bir misal verecek olursak gözlerimizi zikredebiliriz . Malumdur ki insan uzağa baktığında göz merceğini tutan mercek bağları kasılma tepkisi verir ve göz merceğini inceltir böylece uzaktan gelen cisim daha az kırılarak ışık sarı leke üzerine düşürülür . Peki bu harika olayı yapan nedir ,uzaktan gelen ışığın görüntülenebilmesi için daha az kırılması gerektiğini , bunu nasıl yapacağını , ne kadar kırılması gerektiğini bilen kimdir nedir? Elbetteki şuursuz hücreler olamaz , olabilir diyenin hücrelerin bu işi yapmaya bilgisi olduğunu sonra hepsinin bunu yapmayı tercih ettiğini ispat etmesi gereklidir . Anbean kainattaki her olayın gerçekleşmesi için sebeplerin ardında varlığı zorunlu olana tanrı diyoruz . Yani bu işlerin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan ilme iradeye ve kudrete sahip olan zât . Akıl ve mantık çerçevesinde bir yol izlemek isteyen makul insanın hangisini seçeceği bariz bir şekilde ortadadır .

Tüm canlılara doğumu ile birlikte rızıklarını da en harika bir surette hiç beklenmedik bir yerden gideren her ihtiyacını bilen ve karşılayan elbette şuursuz atomlar ve hücreler olamaz. Anneye yavrusu için kendisini feda edebilecek derecede merhamet yerleştiren de yine bu sebepler olamaz . Öyleyse bunların üzerinde bu sıfatlara sahip bir zât olmak zorunda . Bu delilleri her şeye kıyas edebilirsiniz . Kainat yüz binler ayrı dillerle perde arkasında iş gören zâtın varlığından haber veriyor . Öyle ise onu reddetmek için önce tüm kainatı yalanlamak gerekir . Tüm kainatı yalancı konumuna düşürmekten büyük suç olabilir mi ?

“Hem bütün zîhayata, herbirisine lâyık bir tarzda, münasib vakitte, ummadığı yerde rızıklarını vermek; bir ilm-i muhit ile olur. Çünkü rızkı gönderen; rızka muhtaç olanları bilecek, tanıyacak, vaktini bilecek, ihtiyacını idrak edecek, sonra rızkını lâyık bir tarzda verebilir.” Mektubat – 242

Bir Temenni ve Bir Dua..

Ateizm felsefe akımına bir şekilde kapılmış, kendine ateist diyen,  hislerine yenik düşüp böyle bir fikri savunmuş arkadaşlar! Tövbe kapısı açıktır. Allah iman edip tövbe edenlerin geçmiş günahlarını bağışlayacağını defaatle söylüyor. Biz sizin fikirlerinizi eleştiriyoruz. Gelin iman edin birlikte kardeş olalım. “Mü’minler ancak kardeştirler” (Hucurat Suresi 10. Ayet) İman etmek yolu kolaydır. Küfür, inkar yolu zahmetlidir. Gelin birlikte bütün Dünya’da Allah’ın davasına sorgulayarak  hizmet edelim..

Ne dersiniz?

Kafası karışık olan arkadaşlarımıza bu adresten özel destek de verebiliriz. fikirhayatasorun@gmail.com   

Baki Hakk’ın birliğine emanet olunuz..

                                                                                                                                                      Yazar: Süheyl

Daha iyi seviyede içerik oluşturabilmemiz için yorumlarınıza ihtiyacımız var. Lütfen  aşağıda yorum yapmayı unutmayınız.. Makalenin üzerindeki yıldızlarla oylama yapabilirsiniz.

Deist, Ateist, Agnostik Kişilere Nasıl Muhatab Olmak Gerekir. Tıklayınız

Deizm  Nedir?  Tıklayınız.

Ateizm  hakkındaki yazımızda Risale-i Nur Külliyatından istifade edilmiştir. İlk Risale okumaya başladığınız gün bugün neden olmasın?

 

Yanıtla